FOOD LAW NEWS

  ทั้งหมด มี 518 รายการ

  ไต้หวันแก้ไขมาตรฐานปริมาณสารกำจัดแมลง และศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์จากสัตว์

  เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare’s Food and ...

  EU อนุญาต E476 ในอิมัลชันจากน้ำมันพืชชนิดเหลว

  คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2020/355 ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตให้ใช้สาร polyglycerol polyricinoleate (E476) เพื่อทำหน้า...

  ญี่ปุ่นปรับแก้ไขปริมาณสารตกค้างสูงสุด ของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืชในอาหาร

  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ออกประกาศแก้ไข &l...

  ญี่ปุ่นอนุญาตให้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องติดฉลาก

  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) ได้ออกประกาศแก้ไข “กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธ...

  เกาหลีใต้แก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารและ MRLs

  สาธารณรัฐเกาหลี (ประเทศเกาหลีใต้) ได้ลงประกาศแจ้งเวียนมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) สำหรับประเทศสมาช...

  ญี่ปุ่นผ่อนปรนข้อกำหนดด้านระเบียบการแสดงฉลากอาหาร ในช่วงการระบาดของ COVID-19

  เนื่องจากสภาวการณ์การระบาดของ COVID-19 ผู้ประกอบการญี่ปุ่นบางรายมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือใช้ส่วนประกอบอาหารที่แตกต่างออกไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเ...

  ออสซี่ปรับกฎระเบียบนำเข้าสินค้ากุ้ง

  กรมวิชาการเกษตรน้ำและสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลีย ประกาศปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการนำเข้ากุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งเพื่อการบริโภค

  กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6)

  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 ซึ่ง...

  SFA ประกาศ ปรับค่า MRLs สำหรับสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช และยาสัตว์ตกค้างที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับอนุญาตในอาหาร

    เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 หน่วยงานอาหารของสิงคโปร์ (Singapore Food Agency - SFA) ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ ไ...

  สินค้านำเข้าเกาหลีใต้ ต้องมีระบบ HACCP

  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 กระทรวงความมั่นคงด้านอาหารและยาของเกาหลีใต้ (Ministry of Food and Drug Safety : MFDS) ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ...