FOOD LAW NEWS

ทั้งหมด มี 473 รายการ

GCC ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารฉบับใหม่ ปี 2016

หน่วยงานกำหนดมาตรฐานแห่งกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (The Gulf Standardization Organization : GSO) ได้ประกาศรายการกฎระเบียบทางเทคนิคใหม่ที่เกี่ยวข...

จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม 3 ชนิด

        เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (NHFPC) ประกาศอนุญาตให้...

จีนปรับมาตรการนำเข้าสินค้าใหม่

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งหนังสือเวียนเพื่อชี้แจงการออกมาตรการใหม่สำหรับการนำเข้าสินค้าอาหารสู่จีนของสำนักควบคุมคุณภาพ ...

EU ถอนการอนุญาตสารออกฤทธิ์ 2 รายการ

สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ 2 ฉบับ ว่าด้วยการถอนการอนุญาตไม่ให้ใช้ Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl isobutyrate และ Z-13-hexadecen-11yn-1-yl acetate เ...

มาเก๊ากำหนดปริมาณสารพิษจากเชื้อรา สูงสุดที่ยอมให้พบได้ในอาหาร

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China) ได...

จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร และสารเสริมโภชนาการชนิดใหม่

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (NHFPC) ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร 10 ชนิ...

EU ขยายการอนุญาตใช้ “หญ้าหวาน” ในเครื่องดื่ม

 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสหภาพยุโรป ได้ออกประกาศ COMMISSION REGULATION (EU) 2016/479 of 1 April 2016 Amending Annex II to R...

EU แก้ไขวิธีการสุ่มตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในสินค้าอาหารบางรายการ

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศแก้ไข Regulation (EC)             &n...

อินเดียแก้ไขมาตรฐานสารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้างปริมาณโลหะหนักตกค้างสูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ในอาหาร

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมายควา...

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้ำตา...