FOOD LAW NEWS

ทั้งหมด มี 470 รายการ

จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร เพิ่มเติม 10 ชนิด

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ศูนย์ประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอยภัยแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (China National Center for Food Safety Risk Assessmen...

EU กำหนดค่าตกค้างของ hydrocortisone aceponate

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1444 of 31 August 2016 amending Re...

ออสซี่เปลี่ยนแปลงฉลากแจ้งแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร

กระทรวงอุตสาหกรรม นวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ออสเตรเลีย ประกาศระเบียบใหม่สำหรับการ    ปิดฉลาก แจ้งแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร (Country of Origin ...

แอฟริกาใต้แก้ไขระเบียบปริมาณสารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้างสูงสุดในอาหาร

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 กรมอนามัยของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยปริมาณสารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้างสูงสุดในอาหาร สำห...

ญี่ปุ่นอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม 5 ชนิด

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ประกาศแ...

ผู้ประกอบการเตรียมต่ออายุการจดทะเบียน USFDA

องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ประกาศแจ้งเตือนโรงงานผลิต-แปรรูปอาหาร-อาหารสัตว์” ส่งออกสหรัฐฯ ได้ประกาศแจ้งเตือนสถานประกอบการผลิต-แปรรูปอาหา...

EU กำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้าเพิ่มเติม

เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบว่าด้วยเรื่องการกำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้าจำนวน 5 รายการดังนี้

GCC ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารฉบับใหม่ ปี 2016

หน่วยงานกำหนดมาตรฐานแห่งกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (The Gulf Standardization Organization : GSO) ได้ประกาศรายการกฎระเบียบทางเทคนิคใหม่ที่เกี่ยวข...

จีน ประกาศอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มเติม 3 ชนิด

        เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (NHFPC) ประกาศอนุญาตให้...

จีนปรับมาตรการนำเข้าสินค้าใหม่

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งหนังสือเวียนเพื่อชี้แจงการออกมาตรการใหม่สำหรับการนำเข้าสินค้าอาหารสู่จีนของสำนักควบคุมคุณภาพ ...