FOOD LAW NEWS

  ทั้งหมด มี 567 รายการ

  จีนเพิ่มการนำเข้าพืช GMO อีก 5 ชนิด

  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทสาธารณรัฐประชาชนจีนแถลงอย่างเป็นทางการเรื่องการอนุญาตให้นำพืชดัดแปรพันธุกรรม (GMO) เข้าประเทศเพิ่ม ...

  สาธารณรัฐเกาหลีปรับปรุงมาตรฐาน สารกำจัดแมลงและศัตรูพืช (Pesticide)

  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 MFDS ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้ประกาศปรับปรุงมาตรฐานสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช (Premarket Pesticide Residue Standards).....

  ญี่ปุ่นปรับปรุงมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร

  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ได้ประกาศการปรับปร...

  EU บังคับการติดฉลากของอาหาร 3 ประเภท

  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Decision (EU) 2018/1701 เพื่อขึ้นบัญชีการริเริ่มข้อเสนอจากประชากรของ...

  EU จัดประเภทของโรคติดต่อในสัตว์

  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1882 โดยกฎระเบียบฉบับนี้เป็นการจัดประเภทรายชื่อโรค...

  สาธารณรัฐเกาหลีประกาศตรวจสอบสินค้า อาหารนำเข้าที่มีส่วนผสมของลูกยอ (Noni)

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 MFDS ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้ออกประกาศตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้าที่มีส่วนผสมของลูกยอ (Noni) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรา 22 ...

  EU ไม่ต่ออายุให้สาร propiconazole เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1865 of 28 November 2018 concerning the no...

  EU ปรับปรุงการกำหนดค่า MRLs

  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/15164 of 10 October 2018 amending Annexes II, III and IV to Reg...

  นิวซีแลนด์เพิ่มกฎระเบียบด้านสวัสดิภาพสัตว์

  กระทรวงอุตสาหกรรมปฐมภูมิของนิวซีแลนด์ (Ministry for Primary Industries : MPI) ได้ประกาศมาตรการด้านสวัสดิภาพสัตว์เพิ่มจากเดิมอีก 45 รายการ โดยครอบคลุมข...

  EU ปรับแก้ไขค่า MRLs ของ Flubendiamide ในผลไม้

  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศแก้ไขกฎระเบียบ Corrigendum to Commission Regulation (EU) 2018/832 โดยได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดใน...