ทั้งหมด มี 507 รายการ

EU แก้ไขรายชื่อสารปรุงแต่งกลิ่นอาหาร

สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1250 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 แก้ไข Annex 1 ของกฎระเบียบ Regulation (EU) 1334/2008 เกี่ยวกับสาร...

EU อนุญาตการใช้ potassium carbonate ในผัก-ผลไม้

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้แก้ไขบัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร (Union list food additives) ที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในอาหาร ซึ่งเป็...

อินเดียกำหนดมาตรฐานเครื่องดื่มแต่งกลิ่นรสที่ไม่อัดก๊าซ (Non- Carbonated) และไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-Alcoholic)

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standards Authority of India : FSSAI) ประกาศระเบียบความป...

มาเลเซียประกาศระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์เซรามิกที่สัมผัสอาหาร

มาเลเซียได้ออกระเบียบ Regulation 28 of the Food Regulation 1985 กำหนดให้วัสดุสัมผัสอาหารเซรามิกที่นำเข้าทุกชนิดต้องมีหนังสือรับรองผลการตรวจว...

สวีเดนได้ห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อไวรัสที่มากับอาหารที่แรกใน EU

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1389 of 26 July 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) ...

จีนปรับมาตรการนำเข้า ต้องได้รับการรับรอง

ตามบันทึกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 สพต. ณ กรุงปักกิ่งได้แจ้งเรื่องทบทวนควบคุมคุณภาพและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ : General Administrat...

ญี่ปุ่นเตรียมใช้ระเบียบแสดงแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบในอาหาร

ญี่ปุ่นเตรียมบังคับใช้ระเบียบระบุแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบที่ใช้ในอาหารฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับอาหารแปรรูปที่ผลิตและวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นทุกปร...

EU อนุญาตให้ใช้เลซิติน (Lecithin) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ทุกชนิด

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1007 of 15 June 2017 อนุญาตให้ใช้เลซิติน (L...

EU ประกาศแก้ไขรายชื่อสารปรุงแต่งกลิ่นอาหาร

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/1250 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 แก้ไข Annex 1 ของกฎระเบียบ Regulation...

อินโดฯ ปรับปรุงมาตรการนำเข้าพืชสวน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 กระทรวงการค้าอินโดนีเซียได้ออกประกาศว่าด้วยการนำเข้าพืชสวนฉบับใหม่ (30/M-DAG /PER/5/2017) ซึ่งเพิ่มรายการ “พืชสวนและ...