FOOD LAW NEWS

  ทั้งหมด มี 567 รายการ

  ญี่ปุ่นอนุมัติ 7 วัตถุเจือปนอาหาร

  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2019 กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health Labor and Welfare : MHLW) ได้มีการอนุมัติวัตถุเจือ...

  เมียนมาร์ประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่

  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 รัฐบาลเมียนมาร์ได้ประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Law) ฉบับใหม่เพื่อทดแทนกฎหมายฉบับเดิมปี 2557 โดยเนื...

  เกาหลีใต้ ปรับปรุงมาตรฐานการติดฉลากผลิตภัณฑ์ไข่สดนำเข้า

   กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ได้ออกประกาศปรับปรุงมาตรฐานการติดฉลากอาหาร สำหรับสินค้าไข่สดนำเข้าจากต่างประเทศให้มีการติดฉลา...

  จีนเปิดรับข้อคิดเห็นกำหนดค่า MRLs น้ำนมดิบ

  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 กระทรวงการเกษตรและชนบทของประเทศจีน (China Ministry of Agriculture and Rural Affairs) ได้เปิดข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ “ปริ...

  แคนาดาบังคับใช้กฎระเบียบ AMPs ในอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมด

  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 องค์การตรวจสอบอาหารของแคนาดา (Canadian Food Inspection Agency : CFIA) ประกาศบังคับใช้โทษปรับสูงสุด 15,000 ดอลลาร์แคนาดา ของ...

  ไทยประกาศ พรบ.โรงงานฉบับใหม่

  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ 180 วันหลังจากวันที่ประกาศใช้ หร...

  ปากีสถานแก้ไขกฎระเบียบการนำเข้าสินค้า

  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 กระทรวงพาณิชย์และสิ่งทอสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานออกประกาศคำสั่ง S.R.O.237 เพื่อแก้ไขกฎระเบียบในการนำเข้าสินค้า (Import Po...

  สิงคโปร์ ประกาศสั่งแบน PHOs

  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ ประกาศเตรียมสั่งห้ามใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนเพียงบางส่วน (partially hydrogenated oi...

  เกาหลีใต้ปรับใช้ระบบ Positive List

  กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา สาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ได้เปลี่ยนแปลงระบบการกำหนดปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Pesticide) ตกค้างสูงสุด (MRLs) ในสินค้าและผล...

  แคนาดาขยายขอบเขตการใช้ Steviol Glycosides

  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 กระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ประกาศปรับปรุงข้อกำหนดการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล โดยขยายขอบเขตการใช้งานของ Steviol...