FOOD LAW NEWS

ทั้งหมด มี 470 รายการ

EU เปิดใช้ระบบ E-Certificate สินค้า Organics

สหภาพยุโรป (EU) ได้ออกประกาศกฎระเบียบการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Certificate) สำหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organics) ที่จะนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในกลุ่...

EU แก้ไขข้อกำหนดวัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/752 of 28 April 2017 amending and correcting (EU) No 10/20...

EU ห้ามใช้ Pseudozyma flocculosa strain ATCC 64874 เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/377 of 3 March 2017 concerning the non-approval of the active substance ...

เกาหลีใต้เตรียมใช้ระบบ “Positive List”

เกาหลีใต้ได้เตรียมใช้ระบบ Positive List MRL สำหรับสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร ที่กำหนดให้พบการตกค้างได้ในชนิดและปริมาณที่ระบุ นอกเหนือจากนั้นจะตรวจพบได้ไม...

USDA ชี้แจงและเปิดรับความคิดเห็น การใช้ฉลาก ““Healthy”

          องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S FDA) จัดการประชุมสาธารณะเพื่อหารือถึงความเหมาะสมและความหมายที่ชัดเจนของคำว่า &ld...

NHFPC ปรับปรุงมาตรฐานการทดสอบอาหาร 9 ฉบับ

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Health and Family Planning Committee : NH...

EU กําหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุดของ Fluralaner

คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/201 of 6 February 2017 amending Regulation (EU) No 37/2010 to classify t...

EU กำหนดการใช้สารสกัดหญ้าหวานในลูกอม

สหภาพยุโรปออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2017/335 อนุญาตใช้ Steviol Glycosides (สารสกัดจากหญ้าหวาน : E 960) ซึ่งเป็นสารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล ส...

ไต้หวันเข้มนำเข้าน้ำปลา - เครื่องปรุงรสจากไทย

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้แจ้งเตือนผู้ประกอบการไทยที่ผลิตสินค้าในกลุ่มน้ำปลา ซอสปรุงรส น้ำมันหอ...

TFDA ไต้หวัน กำหนดชื่อผลิตภัณฑ์และการติดฉลากผลิตภัณฑ์เนย ครีม เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยเทียม

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวัน (Taiwan’s Ministry of Health and Welfare’s Food an...