ทั้งหมด มี 507 รายการ

EU แก้ไขบัญชีรายชื่อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยัง EU ได้

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2018/233 of 15 February 2018 amending Decision 2...

นิวซีแลนด์ ประกาศแก้ไขปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด สำหรับสารเคมีทางการเกษตรหรือทางปศุสัตว์ ปี 2561

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานของนิวซีแลนด์ (Ministry of Primary Industries, MPI) ได้ประกาศแก้ไขปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดส...

EU ระงับการใช้ Calcium Sorbate (E 203)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/98 of 22 January 2018 amending the Annexes II and III to Regula...

EU อัพเดทรายชื่อ Novel Food

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศแก้ไขระเบียบใหม่ใน Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 of 20 December 2017 establ...

EU แก้ไขข้อกำหนดสาร Microcrystalline cellulose (E460(i))

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/75 of 17 January 2018 amending the Annex to Regulation (EU...

EU แก้ไขรายการสารที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตพลาสติก ที่ใช้สัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2018/79 of 18 January 2018 amending Regulation (EU) No 10/2011 ...

FSANZ อนุญาตขายข้าว GM ใน AUS&NZ

 สำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Food Standard Australia New Zealand : FSANZ) ได้ออกประกาศอนุญาตให้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวสีทองด...

EU ปรับเปลี่ยนการสุ่มตรวจผักจากไทย

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้พิจารณาแก้ไขมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจสินค้าผักสดจากประเทศไทย ครั้งที่ 27 ตาม Commiss...

สิงคโปร์ประกาศแก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร และสารเคมีตกค้าง (MRLs)

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 หน่วยงานอาหาร-เกษตรและสัตวแพทย์สิงคโปร์ (Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore : AVA) ประกาศแก้ไขมาตรฐานวัตถุเจือป...

อินเดียประกาศมาตรฐานอะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) ในผลหมาก (Areca nut or Betel nut)

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมายคว...