Quarterly Situation


อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1 แนวโน้มไตรมาสที่ 2 และภาพรวมปี 2560

1. อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2560
อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสแรกของปี 2560 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ตามการขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกสินค้าอาหาร (ไม่รวมข้าว) โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 54.9 ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การบริโภคขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 หลังจากที่หดตัวลงในไตรมาสก่อน 

ด้านการส่งออกสินค้าอาหารไทยโดยรวมในรูปเงินบาทหดตัวลงเล็กน้อย แต่มูลค่าส่งออกในรูปดอลลาร์ยังขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยการส่งออกอาหารไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2560 มีมูลค่า 236,329  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การส่งออกในรูปดอลลาร์มีมูลค่า 6,736 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ซึ่งการแข็งค่าของเงินบาทเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลทำให้รายได้จากการส่งออกในรูปเงินบาทลดลง

 

แหล่งที่มา: 1/ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะไม่มีโรงงานสีข้าวในกลุ่มตัวอย่าง
               2/ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
               3/ กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ: * ตัวเลขคาดการณ์

 

สินค้าส่งออกหลักหลายรายการที่หดตัวลง ส่งผลทำให้ภาพรวมการส่งออกอาหารไทยลดลง โดยสินค้าหลักที่มีมูลค่าส่งออกลดลง ได้แก่ ข้าว น้ำตาลทราย แป้งมันสำปะหลัง กุ้ง สับปะรดกระป๋อง และน้ำผลไม้ ซึ่งการส่งออกข้าวลดลงเพราะมีความต้องการนำเข้าข้าวของผู้ซื้อรายใหญ่ลดลง โดยเฉพาะอินโดนีเซียและประเทศในแถบแอฟริกาเป็นหลัก การส่งออกน้ำตาลทรายลดลงเพราะปริมาณผลผลิตน้ำตาลทรายในฤดูการผลิต 2558/59 ที่ลดลง และผู้ส่งออกได้ทะยอยส่งมอบสินค้าในปีการผลิตดังกล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ ในขณะที่การส่งออกแป้งมันสำปะหลังลดลงจากการที่ผู้นำเข้าโดยเฉพาะจีนหันไปใช้แป้งทดแทนจากธัญพืชชนิดอื่น การส่งออกกุ้งลดลงเล็กน้อยหลังจากวัตถุดิบกุ้งที่ลดลงจากผลพวงน้ำท่วมภาคใต้ตั้งแต่ในช่วงปลายปีก่อนจนถึงต้นปี 2560 ส่วนการส่งออกสับปะรดกระป๋องและน้ำผลไม้ (ส่วนใหญ่เป็นน้ำสับปะรดเข้มข้น) ลดลงจากการที่คู่ค้าชะลอการสั่งซื้อหลังจากราคาวัตถุดิบสับปะรดโรงงานอ่อนตัวลงมาก

สินค้าส่งออกที่โดดเด่นในไตรมาส 1/2560 ได้แก่ ไก่ ผลิตภัณฑ์มะพร้าว และอาหารพร้อมรับประทาน  โดยการส่งออกไก่ขยายตัวดีหลังจากที่ประเทศคู่ค้าหลักอย่างญี่ปุ่นเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนก รวมทั้งเกาหลีใต้ที่เปิดตลาดไก่สดให้กับไทยได้ไม่นานก็ประสบภาวะการระบาดของโรคไข้หวัดนกเช่นกัน ทำให้มีการนำเข้าไก่จากไทยเพิ่มขึ้นมาก ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวขยายตัวตามความต้องการในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะภาพลักษณ์มะพร้าวในสายตาผู้บริโภคปัจจุบันเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ จึงกลายเป็นสินค้าที่มีความต้องการในทุกตลาด ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีผู้ผลิตรายใหญ่ของไทยหลายรายได้เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อขยายตลาดส่งออกอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบรับกระแสความต้องการดังกล่าว ขณะที่การส่งออกอาหารพร้อมรับประทานขยายตัวสูงมาก เนื่องจากเป็นสินค้าส่วนใหญ่เป็นเมนูอาหารไทยที่ผู้บริโภครู้จักและคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว โดยมีตลาดส่งออกหลักทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

 

ทั้งหมด มี 51 รายการ

อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1 แนวโน้มไตรมาสที่ 2 และภาพรวมปี 2560

พฤษภาคม 2560
1. อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2560 อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสแรกของปี 2560 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ตามการขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศและกา...

อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2559 และแนวโน้มปี 2560

กุมภาพันธ์ 2560
1.    อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2559 อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 ตามการขยายตัวของการส่งออก...

อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3/2559 และแนวโน้มปี 2560

พฤศจิกายน 2559
1. อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3/2559 อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามสถานการณ์การบริโภคภายในประเทศและการส่งออก1ที่ขยายตัว ...

อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 2 และแนวโน้มครึ่งหลังของปี 2559

กรกฎาคม 2559
1. ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 2/2559           การส่งออกอาหารไทยในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 มีมูลค่า ...

อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1 และแนวโน้มปี 2559

พฤษภาคม 2559
ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1/2559 การส่งออกอาหารไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 มีมูลค่า 239,185 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ  9.5 เมื่อเทียบกับไตร...

Links