Quarterly Situation


อุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2561 และแนวโน้มปี 2562

อุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2561 และแนวโน้มปี 2562

 

  1. บทสรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย ปี 2561

1.1 การค้าอาหารของไทยปี 2561

  • การส่งออกอาหารของไทยปี 2561 มีมูลค่า 1,031,956 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 หรือมูลค่า 32,190 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3
  • การนำเข้ามีมูลค่า 385,499 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 หรือมูลค่า 11,937 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2
  • ประเทศไทยเกินดุลการค้าอาหารมูลค่า 646,457 ล้านบาท หรือ 20,253 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งไทยเป็นประเทศที่มียอดเกินดุลการค้าสูงที่สุดอันดับ 3 ของโลก ปรับขึ้นมาจากอันดับ 5 ของโลกในปีก่อน เป็นรองเพียงบราซิลและเนเธอร์แลนด์ เท่านั้น

 

 

 

 

1.2 การนำเข้าอาหารของไทยปี 2561

แนวโน้มสินค้าอาหารนำเข้าตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์

หากจำแนกสินค้าออกเป็น 2 กลุ่มตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ คือ กลุ่มสินค้าที่นำเข้ามาเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเป็นหลัก กับ กลุ่มสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก พบว่า

ทั้งหมด มี 56 รายการ

อุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2561 และแนวโน้มปี 2562

กุมภาพันธ์ 2562
อุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2561 และแนวโน้มปี 2562   บทสรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย ปี 2561 1.1 การค้าอาหารของไทยปี 2561 การส่งออกอาหา...

อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1/2561 และแนวโน้ม

พฤษภาคม 2561
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 69.5 จากร้อยละ 65.2 ในช่วงเด...

อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4/2560 และแนวโน้มปี 2561

กุมภาพันธ์ 2561
อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2560 อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เป็นอัตราการขยายตัวในระดับสูง โดยได้รับปัจจั...

อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3/2560 และแนวโน้มปี 2560-2561

พฤศจิกายน 2560
อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2560 อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 เป็นอัตราการขยายตัวในระดับสูง โดยได้รับปัจจั...

อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 2 แนวโน้มไตรมาสที่ 3 และภาพรวมปี 2560

กันยายน 2560
1. อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2560 อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 ตามการขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศและก...

Links