Quarterly Situation


อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3 แนวโน้มไตรมาสที่ 4 และปี 2561

  1. การผลิต

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภายในประเทศที่ยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่งตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลทำให้อุตสาหกรรมอาหารที่เน้นผลิตและจำหน่ายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นทั่วหน้า อาทิ การผลิตผลิตภัณฑ์นม (+6.3%), ผลิตภัณฑ์ขนมอบ (+3.0%), บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (+1.3%), กาแฟ (+2.2%) และเครื่องปรุงรส (+5.2%)

 

 

อย่างไรก็ตาม สาขาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออกส่วนใหญ่หดตัวลง โดยมีสาเหตุจากหลายปัจจัยแตกต่างกันไปในแต่ละสาขาอุตสาหกรรม ส่งผลทำให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารของไทยในภาพรวมชะลอลงจากที่เคยขยายตัวสูงที่ร้อยละ 7.2 และ 7.7 ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี ตามลำดับ โดยอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตเพื่อส่งออกที่หดตัวลง อาทิ เนื้อไก่สุกปรุงรส(-0.3%), ปลาสด แช่แข็ง (-15.6%), กุ้งแช่แข็ง (-11.8%), ปลาทูน่ากระป๋อง (-16.4%), สับปะรดกระป๋อง (-43.0%), กะทิ (-4.5%) และแป้งมันสำปะหลัง (-5.7%)

ทั้งหมด มี 61 รายการ

อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2562 และแนวโน้ม

สิงหาคม 2562
การผลิตอุตสาหกรรมอาหาร ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 2 ปี 2562 หดตัวลงร้อยละ 4.3 (YoY) อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 52.5 ลดล...

อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2562 และแนวโน้ม

พฤษภาคม 2562
1.การผลิต ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 1 ปี 2562 หดตัวลงร้อยละ 0.2 อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ระดับ 69.7 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับร้อย...

อุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2561 และแนวโน้มปี 2562

กุมภาพันธ์ 2562
อุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2561 และแนวโน้มปี 2562   บทสรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย ปี 2561 1.1 การค้าอาหารของไทยปี 2561 การส่งออกอาหา...

อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4/2561 และแนวโน้มปี 2562

กุมภาพันธ์ 2562
อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4/2561 และแนวโน้มปี 2562 อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2561 อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ขยายตัวเพิ...

อุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3 แนวโน้มไตรมาสที่ 4 และปี 2561

พฤศจิกายน 2561
การผลิต การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภายในประเทศที่ยังคงขยายตัวอย่าง...

Links