สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนพฤษภาคม 2565

ราคาอาหารเดือนพฤษภาคม 2565  ขยายตัวร้อยละ 6.2  ตามการสูงขึ้นของราคาเกือบทุกกลุ่มสินค้ายกเว้น กลุ่มข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง โดยสินค้าที่มีระดับราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มเนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ร้อยละ 10.4 จากการสูงขึ้นของราคาเนื้อสุกร ไก่สด และกุ้งขาว กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 9.4 จากการสูงขึ้นของราคาไข่ไก่ นมสด และนมถั่วเหลือง กลุ่มผักสด ร้อยละ 3.7 กลุ่มผลไม้สด ร้อยละ 1.4 กลุ่มเครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ 10.4 และกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 2.2 ทั้งนี้ กลุ่มสินค้าที่มีระดับราคาลดลง ได้แก่ กลุ่มข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ -3.6 โดยลดลงจากราคาข้าวสารเจ้าและข้าวเหนียว ร้อยละ 2.8

การส่งออกสินค้าอาหารไทยเดือนพฤษภาคม 2565 มีมูลค่า 142,824 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.8 จากความต้องการสินค้าอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากหลายประเทศมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19  อานิสงส์จากราคาสินค้าอาหารส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก รวมถึง เงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ การส่งออกไปประเทศจีน มีอัตราการขยายตัวฟื้นตัวจากเดือนก่อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลาย ทำให้ภาครัฐเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่