สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนตุลาคม 2564

ราคาอาหารเดือนตุลาคม 2564 หดตัวร้อยละ 0.3 จากราคาสินค้าในกลุ่มแป้งข้าวและผลิตภัณฑ์ และกลุ่มอาหารสด อาทิ เนื้อสัตว์ ผักสด และผลไม้สด ที่ปรับลดลง ประกอบกับกำลังซื้อ และปริมาณการบริโภคชะลอตัวลง จากผลกระทบทางเศรษฐกิจกระทบต่อกำลังซื้อและปริมาณการบริโภคชะลอตัวลงทำให้เกิดภาวะอุปทานส่วนเกินในตลาด โดยสินค้าที่มีระดับราคาลดลง ได้แก่ กลุ่มข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ร้อยละ -8.9 กลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ดไก่และสัตว์น้ำ ร้อยละ -0.7 กลุ่มผักสด ร้อยละ -3.3 กลุ่มผลไม้สด ร้อยละ -3.3 และกลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ -0.2