สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนสิงหาคม 2564

ราคาอาหารเดือนกรกฎาคม 2564 หดตัวร้อยละ 1.5 จากราคาสินค้ากลุ่มอาหารสดบางรายการ อาทิ ข้าวสาร และผักสด ที่ปรับลดลง ประกอบกับกำลังซื้อและปริมาณการบริโภคชะลอตัวลง จากการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้มีการปิดตลาดหลายแห่ง ประกอบกับมาตรการล็อกดาวน์ที่ทำให้สถานประกอบการภาคบริการบางประเภทต้องปิดกิจการชั่วคราว ทำให้เกิดภาวะอุปทานส่วนเกินในตลาด โดยระดับสินค้าที่มีระดับราคาลดลง ได้แก่ สินค้าในกลุ่มแป้งข้าวและผลิตภัณฑ์ ร้อยละ -7.0 กลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ ร้อยละ -1.6 กลุ่มผักสด ร้อยละ -11.9 กลุ่มผลไม้สด ร้อยละ 2.5 และกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ -0.3 ส่วนกลุ่มสินค้าที่มีระดับราคาเพิ่มขื้น ได้แก่ กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 3.8 และกลุ่มเครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ 4.0

การส่งออกอาหารไทยเดือนสิงหาคม 2564 มีมูลค่า 98,836 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 22.4 (%yoy) โดยเพิ่มขึ้นจากอานิสงส์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการระดมฉีดวัคซีนในประเทศ ค่าเงินบาทอ่อนค่า และฐานตัวเลขที่ต่ำจากปีก่อน ทั้งนี้ ผลไม้สด (+271.9%) เป็นสินค้าหลักที่ผลักดันการส่งออกอาหารไทยในภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดจีนที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 91.0 จากการส่งออกทุเรียน และลำไยที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งปริมาณและราคา โดยการส่งออกข้าวขยายตัวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกตลาดจากอานิสงค์ของการปรับตัวราคาข้าวที่ลดลงมาอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับอินเดียและเวียดนามได้มากขึ้น  การส่งออกมันสำปะหลังยังคงเพิ่มขึ้นจากการส่งออกไปตลาดจีนเป็นหลัก ขณะที่การส่งออกกุ้ง ผลิตภัณฑ์มะพร้าว และผลิตภัณฑ์สับปะรด เพิ่มขึ้นตามปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นในตลาด ประกอบกับการฟื้นตัวของธุรกิจบริการร้านอาหารในประเทศคู่ค้าหลักที่กลับมาดำเนินกิจการอีกครั้งหลังคลายมาตรการ lock down