สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนกรกฎาคม 2564

ราคาอาหารเดือนกรกฎาคม 2564 หดตัวร้อยละ 0.5 จากราคาสินค้ากลุ่มอาหารสดบางรายการ อาทิ ข้าวสาร และผักสด ที่ปรับลดลง ประกอบกับกำลังซื้อและปริมาณการบริโภคชะลอตัวลง จากการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้มีการปิดตลาดหลายแห่ง ประกอบกับมาตรการล็อกดาวน์ที่ทำให้สถานประกอบการภาคบริการบางประเภทต้องปิดกิจการชั่วคราว ทำให้เกิดภาวะอุปทานส่วนเกินในตลาด โดยระดับสินค้าที่มีระดับราคาลดลง ได้แก่ สินค้าในกลุ่มแป้งข้าวและผลิตภัณฑ์ ร้อยละ -5.6  กลุ่มผักสด ร้อยละ -5.8 และกลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ -0.3 ส่วนกลุ่มสินค้าที่มีระดับราคาเพิ่มขื้น ได้แก่ กลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่และสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.3 กลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์นม ร้อยละ 2.5 กลุ่มผลไม้สด ร้อยละ 1.9 และกลุ่มเครื่องประกอบอาหาร ร้อยละ 3.8

การส่งออกอาหารไทยเดือนกรกฎาคม 2564 มีมูลค่า 94,429 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 20.9 (%yoy) โดยเพิ่มขึ้นจากอานิสงส์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการระดมฉีดวัคซีนในประเทศ ประกอบกับอานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อนค่า ราคาสินค้าอาหารส่งออกที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก และฐานตัวเลขที่ต่ำจากปีก่อน ทั้งนี้ ผลไม้สด (+146.3%) เป็นสินค้าหลักที่ผลักดันการส่งออกอาหารไทยในภาพรวมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดจีนที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 67.1 จากการส่งออกทุเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งปริมาณและราคา ขณะที่สินค้าส่งออกในกลุ่มแช่แข็ง เช่น ไก่ กุ้ง รวมถึงกลุ่มกระป๋องอย่างสับปะรด ขยายตัวดีหลังจากธุรกิจบริการร้านอาหารในประเทศคู่ค้าหลักที่ฟื้นตัว ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับ Pent up demand หรือความต้องการที่ถูกอั้นไว้ในช่วงที่ออกนอกบ้านไม่ได้และร้านอาหารถูกปิดเป็นเวลาหลายเดือน