ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนพฤษภาคม 2562

ดัชนีราคาสินค้าอาหารส่งออกเดือนพฤษภาคม 2562 หดตัวร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้าในด้านการผลิต และการผลิตภาคเกษตร ประกอบกับความผันผวนของค่าเงินบาทยังคงอยู่ในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง ส่งผลกระทบต่อภาวะการแข่งขันทางด้านราคาจากประเทศผู้ส่งออก โดยเฉพาะราคาส่งออกกุ้งแช่เย็นแช่แข็ง น้ำตาลทราย นมและผลิตภัณฑ์จากนม และน้ำมันจากพืชและสัตว์ที่ยังคงติดลบ ขณะที่กลุ่มสินค้าที่มีราคาส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป (+1.7%), ผลิตภัณฑ์ข้าว (+0.8%), และเครื่องปรุงรสอาหาร (+3.8%) 

การส่งออกอาหารไทยเดือนพฤษภาคม 2562 มีมูลค่า 91,019 ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ 2.1 (%yoy) สินค้าส่งออกหลักที่ส่งผลลบต่อภาพรวมการส่งออก อาทิ มันสำปะหลังติดลบจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงจากช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว และฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณภาพมันสำปะหลังลดต่ำลง การส่งออกทูน่ากระป๋องได้รับปัจจัยลบจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่เข้มงวด และประเทศคู่ค้าให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ประเทศคู่แข่งมากกว่าไทย ส่วนการส่งออกข้าวหดตัวจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรง จากประเทศคู่แข่งเร่งพัฒนาสายพันธุ์ข้าว และมีราคาต่ำกว่าข้าวไทย การส่งออกกุ้งลดลงตามราคาที่ตกต่ำ และประเทศคู่ค้านำเข้าจากอินเดียและอินโดนีเซียมากขึ้น ส่วนการส่งออกน้ำตาลทราย และสับปะรดได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้วัตถุดิบออกสู่ตลาดลดลง อย่างไรก็ตาม การส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งยังได้รับอานิสงส์จากสหภาพยุโรปเพิ่มปริมาณโควตานำเข้าไก่ของไทยเพิ่มขึ้น ประกอบกับตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง