Monthly Situation


ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนพฤษภาคม 2562

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารเดือนพฤษภาคม 2562 หดตัวลงร้อยละ 5.8 เทียบจากเดือนเดียวกันของปีก่อน อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 53.2 ลดลงจาก 57.0 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยที่ส่งผลให้ภาคการผลิตโดยรวมลดต่ำลงมาก เนื่องจากปัญหาภัยพิบัติและภัยแล้งที่ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรหลายรายการเข้าสู่โรงงานแปรรูปน้อย โดยเฉพาะสับปะรดโรงงาน ข้าวโพดหวาน มันสำปะหลัง รวมทั้งอ้อยโรงงาน กลุ่มสินค้าหลักที่การผลิตลดลง อาทิ สับปะรด (-57.5%), ข้าวโพดหวาน (-40.2%), แป้งมันสำปะหลัง (-9.6%), ไก่ (-7.8%), และน้ำตาลทราย (-19.7%) กลุ่มสินค้าหลักที่การผลิตเพิ่มสูงขึ้น อาทิ ผลิตภัณฑ์นม (+6.1%), ซอสถั่วเหลือง (+8.3%) และเครื่องดื่ม (+11.6%)

ดัชนีราคาสินค้าอาหารส่งออกเดือนพฤษภาคม 2562 หดตัวร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้าในด้านการผลิต และการผลิตภาคเกษตร ประกอบกับความผันผวนของค่าเงินบาทยังคงอยู่ในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง ส่งผลกระทบต่อภาวะการแข่งขันทางด้านราคาจากประเทศผู้ส่งออก โดยเฉพาะราคาส่งออกกุ้งแช่เย็นแช่แข็ง น้ำตาลทราย นมและผลิตภัณฑ์จากนม และน้ำมันจากพืชและสัตว์ที่ยังคงติดลบ ขณะที่กลุ่มสินค้าที่มีราคาส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป (+1.7%), ผลิตภัณฑ์ข้าว (+0.8%), และเครื่องปรุงรสอาหาร (+3.8%) 

การส่งออกอาหารไทยเดือนพฤษภาคม 2562 มีมูลค่า 91,019 ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ 2.1 (%yoy) สินค้าส่งออกหลักที่ส่งผลลบต่อภาพรวมการส่งออก อาทิ มันสำปะหลังติดลบจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงจากช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว และฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณภาพมันสำปะหลังลดต่ำลง การส่งออกทูน่ากระป๋องได้รับปัจจัยลบจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่เข้มงวด และประเทศคู่ค้าให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ประเทศคู่แข่งมากกว่าไทย ส่วนการส่งออกข้าวหดตัวจากภาวะการแข่งขันที่รุนแรง จากประเทศคู่แข่งเร่งพัฒนาสายพันธุ์ข้าว และมีราคาต่ำกว่าข้าวไทย การส่งออกกุ้งลดลงตามราคาที่ตกต่ำ และประเทศคู่ค้านำเข้าจากอินเดียและอินโดนีเซียมากขึ้น ส่วนการส่งออกน้ำตาลทราย และสับปะรดได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้วัตถุดิบออกสู่ตลาดลดลง อย่างไรก็ตาม การส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งยังได้รับอานิสงส์จากสหภาพยุโรปเพิ่มปริมาณโควตานำเข้าไก่ของไทยเพิ่มขึ้น ประกอบกับตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งหมด มี 143 รายการ

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนพฤษภาคม 2562

มิถุนายน 2562
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารเดือนพฤษภาคม 2562 หดตัวลงร้อยละ 5.8 เทียบจากเดือนเดียวกันของปีก่อน อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 53.2 ลดลงจาก 57.0 ใน...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนเมษายน 2562

พฤษภาคม 2562
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารเดือนเมษายน 2562 หดตัวลงร้อยละ 4.6 เทียบจากเดือนเดียวกันของปีก่อน อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 53.1 ลดลงจาก 55.6 ในเ...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนมีนาคม 2562

เมษายน 2562
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารเดือนมีนาคม  2562 หดตัวร้อยละ 4.2 เทียบจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 71.7 จากกำล...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนกุมภาพันธ์ 2562

มีนาคม 2562
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารเดือนกุมภาพันธ์ 2562 หดตัวร้อยละ -0.1 เทียบจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 67.0 โดยอุตส...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนมกราคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารเดือนมกราคม 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 เทียบจากเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 70.4 โ...

Links