Monthly Situation


ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนมีนาคม 2561

ฉบับเดือนเมษายน  2561

อุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมีนาคม 2561

  • ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมีนาคม 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 74.1อัตราร้อยละ 66.5 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน ภาคการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามการฟื้นตัวด้านวัตถุดิบสินค้าเกษตร ประกอบกับการขยายตัวของความต้องการสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออก โดยอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นตลาดในประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ น้ำมันพืช (30.9%), กาแฟ (11.4%) และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (2.9%) ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมน้ำตาล (25.6%),ไก่แช่เย็นแช่เข็ง (+15.9%) และปลาทูน่ากระป๋อง (+7.1%)
  • การส่งออกอาหารไทยเดือนมีนาคม 2561 มีมูลค่า 84,353 ล้านบาท
    ขยายตัวลดลงร้อยละ 4.6 (%yoy) โดยมีอัตราการหดตัวลงต่อเนื่องจากเดือน กุมภาพันธ์ที่มีอัตราการหดตัวร้อยละ 3.0 โดยมีปัจจัยจากการแข็งค่าของเงินบาทเป็นสำคัญ ประกอบกับผู้นำเข้าสินค้าสำคัญอย่างสับปะรด ชะลอคำสั่งซื้อและการส่งมอบสินค้าเพื่อรอดูความชัดเจนของราคาที่มีแนวโน้มลดลง ขณะสินค้ากุ้ง ประสบปัญหาด้านวัตถุดิบอันเนื่องมาจากสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้กุ้งโตช้า
  • สินค้าส่งออกหลัก 4 ใน 11 รายการ ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2561 ได้แก่ ไก่ (+0.6%), แป้งมันสำปะหลัง (+51.5), ผลิตภัณฑ์มะพร้าว (+2.8%), อาหารพร้อมรับประทาน (+31.6%) ส่วนสินค้าส่งออกหลัก 9 ใน 11 รายการที่ขยายตัวลดลง ได้แก่ ข้าว (-2.7%), น้ำตาลทราย (-14.3), ทูน่ากระป๋อง (-2.9%), กุ้ง(-23.6%), เครื่องปรุงรส (-5.4%), ผลิตภัณฑ์สับปะรด (-40.0%) และน้ำผลไม้ (-12.0%)
  • ดัชนีราคาสินค้าอาหารส่งออกเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบจากเดือนเดียวกันของปีก่อน สินค้าส่วนใหญ่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า ยกเว้น น้ำตาลทราย และเนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทำจากเนื้อสัตว์มีราคาปรับตัวลง โดยกลุ่มสินค้าที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นมากได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (+12.1%), น้ำมันจากพืชและสัตว์ (+9.4%) และนมและผลิตภัณฑ์จากนม (+8.1%)

ทั้งหมด มี 128 รายการ

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนมีนาคม 2561

เมษายน 2561
ฉบับเดือนเมษายน  2561 อุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมีนาคม 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมีนาคม 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 ขณะที่อัตรากา...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมกราคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมกราคม 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมกราคม 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 ขณะที่อัตราการใ...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2561

กุมภาพันธ์ 2561
ฉบับเดือนมีนาคม 2561 อุตสาหกรรมอาหารไทยดือนกุมภาพันธ์ 2561  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ขณะที่...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนธันวาคม 2560

มกราคม 2561
ฉบับเดือนมกราคม  2561 อุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนธันวาคม 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ขณะที่อ...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนพฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 2560
ฉบับเดือนธันวาคม  2560 อุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนพฤศจิกายน 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนพฤศจิกายน 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 ขณ...

Links