Monthly Situation


ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนมิถุนายน 2561

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561

อุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมิถุนายน 2561

 • ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมิถุนายน 2561 เพิ่มขึ้น
  ร้อยละ 7.0 ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 49.9 จากอัตราร้อยละ 47.6
  ในเดือนเดียวกันของปีก่อน ภาคการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามการขยายตัวของความต้องการสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและอุตสาหกรรม
  ที่ผลิตเพื่อการส่งออก ได้แก่ กาแฟ (+29.2%), น้ำผลไม้ (+13.2%), ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (+12.9%), บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (+11.8%) และผลิตภัณฑ์นม (+5.1%)
  ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมน้ำตาล (+59.5%), สับประรดกระป๋อง (+19.7%),  ปลาทูน่ากระป๋อง (+7.4%) และ
  ไก่แช่เย็นแช่แข็ง (+2.3%)
 • การส่งออกอาหารไทยเดือนมิถุนายน 2561 มีมูลค่า 87,932  ล้านบาท
  หดตัวร้อยละ 1.2 (%yoy) โดยมีอัตราการเติบโตปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับอัตรา
  การหดตัวตัวร้อยละ 5.0 ในเดือนก่อนหน้า สาเหตุที่การส่งออกอาหารยังคงมีอัตราการเติบโตหดตัวต่อเนื่องจากการชะลอคำสั่งซื้อและการส่งมอบสินค้า โดยเฉพาะ สินค้ากุ้ง และสับปะรดกระป๋อง ที่ประสบภาวะสินค้าล้นตลาดอันเนื่องมาจากผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากเกินกว่าความต้องการ ทำให้ผู้ซื้อหันไปนำเข้าจากประเทศคู่แข่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากประเทศคู่แข่งมีราคาดีกว่าไทย ในขณะที่การส่งออกไก่ และน้ำตาลยังคงมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • สินค้าส่งออกหลัก 5 ใน 11 รายการ ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน 2561 ได้แก่ ไก่ (+7.3%), น้ำตาลทราย (+4.2%),  ทูน่ากระป๋อง (+1.5%),  เครื่องปรุงรส (+5.5%) และอาหารพร้อมรับประทาน (+16.9%) ส่วนสินค้าส่งออกหลัก 6 ใน 11 รายการ ที่ขยายตัวลดลง ได้แก่ ข้าว (-1.4%), กุ้ง (-25.5%),
  แป้งมันสำปะหลัง (-5.0%), ผลิตภัณฑ์สับปะรด (-26.4%), ผลิตภัณฑ์มะพร้าว
  (-2.7%) และน้ำผลไม้ (-27.5%)
 • ดัชนีราคาสินค้าอาหารส่งออกเดือนมิถุนายน 2561 หดตัวร้อยละ 0.2
  เมื่อเทียบจากเดือนเดียวกันของปีก่อน สินค้าส่วนใหญ่มีราคาปรับลดลงจากเดือนก่อน ตามการอ่อนค่าของเงินบาท ประกอบกับปริมาณผลผลิตสินค้าเกาตรอาหารหลายรายการในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าความต้องการที่มีในตลาด ทำให้ราคาปรับลดลง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สับปะรด กุ้ง และน้ำตาลทราย กลุ่มสินค้าที่มีราคาส่งออกเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์จากนม (+6.5%) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (+6.3%) และผักกระป๋องและแปรรูป (+5.2%)

ทั้งหมด มี 131 รายการ

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนมิถุนายน 2561

กรกฎาคม 2561
ฉบับเดือนกรกฎาคม 2561 อุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมิถุนายน 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมิถุนายน 2561 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.0 ขณะที่อัตรา...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนพฤษภาคม 2561

มิถุนายน 2561
ฉบับเดือนมิถุนายน 2561  อุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนพฤษภาคม 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนพฤษภาคม 2561 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.6 ขณะที่...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนเมษายน 2561

พฤษภาคม 2561
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561 อุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนเมษายน 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนเมษายน 2561 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.1 ขณะที่อัตราการ...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนมีนาคม 2561

เมษายน 2561
ฉบับเดือนเมษายน  2561 อุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมีนาคม 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมีนาคม 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 ขณะที่อัตรากา...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมกราคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมกราคม 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมกราคม 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 ขณะที่อัตราการใ...

Links