Monthly Situation


ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนพฤศจิกายน 2562

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนพฤศจิกายน 2562 ลดลงร้อยละ 5.7 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 52.1 ลดลงจากร้อยละ 54.4 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน ภาคการผลิตที่ลดลงส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก โดยลดลงประเทศคู่หลักมีคำสั่งซื้อลดลง อุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นการส่งออกที่มีปริมาณการผลิตลดลงจำนวนมาก ได้แก่ สับปะรดกระป๋อง (-45.1%), การผลิตน้ำตาล (-37.0%), แป้งมันสำปะหลัง (-25.9%) และกะทิสำเร็จรูป (-11.5%) ส่วนสินค้าที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศที่มีปริมาณการผลิตลดลงจำนวนมาก ได้แก่ น้ำมันปาล์ม (-13.8%) เนื่องจากวัตถุดิบปาล์มน้ำมันลดลงไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงงานสกัด

การบริโภคภายในประเทศชะลอตัวลงหลังได้รับแรงกดดันด้านราคาสินค้าอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้งที่ราคาสูงขึ้นร้อยละ 8.9 โดยราคาแป้งข้าวเจ้า และแป้งข้าวเหนียวสูงขึ้นตามปริมาณข้าวสารในประเทศที่ลดลงจากภัยแล้ง และความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงก่อนหน้า เนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ สูงขึ้นร้อยละ 1.7 โดยราคาสุกรปรับตัวเพิ่มจากเกษตรกรรายย่อยลดกำลังการผลิตจากภาวะต้นทุนสูง และมีการเฝ้าระวังอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ผักและผลไม้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เพิ่มขึ้นในอัตราชะลอตัวลงจากเดือนก่อน เนื่องจากสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ทำให้ผลผลิตออกมาก ขณะที่เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ2.8 (น้ำอัดลม น้ำหวาน เครื่องดื่มรสชอกโกแลต) ผลจากการปรับภาษีในกลุ่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลผสม

 

การส่งออกอาหารไทยเดือนพฤศจิกายน 2562 มีมูลค่า 82,002 ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ 9.2 โดยได้รับปัจจัยลบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และการแข็งค่าของเงินบาท โดยการส่งออกอาหารในกลุ่มสินค้าหลักลดลงเกือบทุกรายการ ยกเว้น น้ำตาลทราย ที่ยังคงมีปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากการส่งมอบสินค้าตามคำสั่งซื้อก่อนหน้า และการเร่งระบายสต็อกของผู้ประกอบการเพื่อรองรับการผลิตฤดูกาลใหม่ การส่งออกข้าว ลดลงจากการที่ผู้นำเข้าชะลอการนำเข้าเพื่อรอดูราคาและสต็อกสินค้าในตลาดโลก ประกอบกับการแข็งค่าของเงินบาทที่ทำให้ราคาข้าวไทยยังสูงกว่าคู่แข่ง แป้งมันสำปะหลัง หดตัวจากการลดลงของวัตถุดิบในตลาดเนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยว และเกษตรกรมีการชะลอการเก็บเกี่ยวเพื่อรอความชัดเจนโครงการประกันรายได้ ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดยังคงลดลงอย่างต่อเรื่องจากวัตถุดิบที่ลดลง และปัญหาด้านความสามารถการแข่งขันด้านราคาของไทย

ทั้งหมด มี 148 รายการ

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนพฤศจิกายน 2562

ธันวาคม 2562
การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนพฤศจิกายน 2562 ลดลงร้อยละ 5.7 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 52.1 ลดลงจากร้อยละ 54....

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนตุลาคม 2562

ตุลาคม 2562
การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนตุลาคม 2562 ลดลงร้อยละ 3.1 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 52.6 ลดลงจากร้อยละ 54.10 ...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนกันยายน 2562

ตุลาคม 2562
การผลิต การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนกันยายน 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 58.0 ลดล...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนสิงหาคม 2562

กันยายน 2562
การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมิถุนายน 2562 ลดลงร้อยละ 1.7 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 52.2 ลดลงจากร้อยละ 53.5...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนกรกฎาคม 2562

กันยายน 2562
การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมิถุนายน 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เทียบจากเดือนเดียวกันของปีก่อน อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 51.4 เพิ่มขึ้นจากร...

Links