Monthly Situation


ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนกันยายน 2560

ฉบับเดือนตุลาคม 2560
อุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนกันยายน 2560
- ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนกันยายน 2560
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 52.3 จากอัตราร้อยละ 47.5 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน ภาคการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามการขยายตัวของความต้องการสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออกโดยอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นตลาดในประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมน้ำผลไม้ (+25.7%), น้ำมันพืช (+18.8%), กาแฟ (+18.6%), บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (+5.1%), เครื่องปรุงรส (+3.7%) และผลิตภัณฑ์นม (+2.3%) ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมไก่ (+9.7%), กุ้งแช่แข็ง (+0.5%), สับปะรดกระป๋อง
(+145.3%) และน้ำตาล (+2.1%)


 

- การส่งออกอาหารไทยเดือนกันยายน 2560 มีมูลค่า 81,539 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 (%yoy) โดยอัตราการขยายตัวมีแนวโน้มชะลอตัวลง เมื่อเทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 22.7 และ 18.5 ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ตามลำดับ เพราะอานิสงส์ที่ได้รับจากปัจจัยต่างๆ เริ่มลดลง โดยเฉพาะอานิสงส์ที่เกิดจากการที่ประเทศต่างๆ ชะลอการนำเข้าเนื้อสัตว์จากบราซิลในกรณีความไม่ปลอดภัยอาหาร รวมทั้งสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในภูมิภาคเริ่มเบาบาง

ทั้งหมด มี 122 รายการ

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนกันยายน 2560

ตุลาคม 2560
ฉบับเดือนตุลาคม 2560 อุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนกันยายน 2560 - ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนกันยายน 2560 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 อัตราการใช้กำลั...

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนพฤษภาคม 2559

พฤษภาคม 2559
สถานะการณ์อุตสาหกรรมมันสำปะหลังของโลก พื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังและผลผลิตมันสำปะหลังในต่างประเทศ       &...

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายเดือนกันยายน 2558

กันยายน 2558
รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายเดือน   กันยายน  2558 การคา้อาหารของไทยในชว่ง 9 เดือนแรกปี 2558        ...

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายเดือนกรกฎาคม 2558

กรกฎาคม 2558
ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม           ดัชนีอัตราการใช้กำลังกำรผลิตของอุตสาหกรรมอาหารและ เครื่องดื่ม 5 เดือน...

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายเดือนมิถุนายน 2558

มิถุนายน 2558
ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม           ดัชนีอัตราการใช้ก าลังการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารและ เครื่องดื่ม 4 เดือ...

Links