Monthly Situation


ภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ฉบับเดือนมีนาคม 2561

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.3 ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมาจากอยู่ที่ร้อยละ 66.5อัตราร้อยละ 65.9 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน ภาคการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามการขยายตัวของความต้องการสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออก โดยอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นตลาดในประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ น้ำมันพืช (40.5%) เครื่องปรุงรส (31.6) กาแฟ (30.6%) ผลิตภัณฑ์นม (12.5%) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (11.7%) น้ำผลไม้ (1.2%) และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (1.1%) ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง (11.5) ไก่แช่เย็นแช่แข็ง (8.3%) และน้ำตาล (0.1%) 

  • ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มขึ้น

           ร้อยละ 0.3 ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมาจากอยู่ที่ร้อยละ 66.5อัตราร้อยละ 65.9 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน ภาคการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามการขยายตัวของความต้องการสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม             การผลิตเพื่อบริโภคในประเทศและอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออก โดยอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นตลาดในประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ น้ำมันพืช (40.5%) เครื่องปรุงรส (31.6) กาแฟ (30.6%) ผลิตภัณฑ์             นม (12.5%) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (11.7%) น้ำผลไม้ (1.2%) และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (1.1%) ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง (11.5) ไก่แช่เย็นแช่               แข็ง (8.3%) และน้ำตาล (0.1%) 

  • การส่งออกอาหารไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีมูลค่า 75,017
    ล้านบาท หัวตัวลงร้อยละ 3.1 (%yoy) โดยมีอัตราการขยายตัวต่ำกว่าเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวร้อยละ 9.0 ในเดือนมกราคม เนื่องจากผู้นำเข้าสินค้าสำคัญอย่างทูน่ากระป๋องและสับปะรดกระป๋อง ชะลอคำสั่งซื้อและการส่งมอบสินค้าเพื่อรอดูความชัดเจนเรื่องของราคาที่มีแนวโน้มลดลง สินค้าส่งออกหลัก 5 ใน 11 รายการ ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้แก่ ข้าว (+8.3%) ไก่ (+14.4%) แป้งมันสำปะหลัง (+29.6) เครื่องปรุงรส (+4.0%) และผลิตภัณฑ์มะพร้าว (+4.5%) ส่วนสินค้าส่งออกหลัก 6 ใน 11 รายการ ที่ขยายตัวลดลง ได้แก่ น้ำตาลทราย (-37.3%) ทูน่ากระป๋อง(-18.0%) กุ้ง (-3.8%) ผลิตภัณฑ์สับปะรด (-44.5%) น้ำผลไม้ (-7.5%) และอาหารพร้อมรับประทาน (-3.8%)
  • ดัชนีราคาสินค้าอาหารส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ขยายตัวร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบจากเดือนเดียวกันของปีก่อน สินค้าส่วนใหญ่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า ยกเว้น น้ำตาลทราย น้ำมันจากพืชและสัตว์ และโกโก้และของปรุงแต่งที่มีราคาปรับตัวลง โดยกลุ่มสินค้าที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นมากได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (+11.8%) นมและผลิตภัณฑ์จากนม (+7.9%) และเนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทำจากเนื้อสัตว์ (+7.7%) ทั้งนี้ ราคาส่งออกที่เพิ่มขึ้นเป็นปรับให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต และความต้องการในตลาดโลกเป็นหลัก

ทั้งหมด มี 127 รายการ

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2561

มีนาคม 2561
ฉบับเดือนมีนาคม 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.3 ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมาจากอยู่ที่ร้อย...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมกราคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมกราคม 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมกราคม 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 ขณะที่อัตราการใ...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนธันวาคม 2560

มกราคม 2561
ฉบับเดือนมกราคม  2561 อุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนธันวาคม 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ขณะที่อ...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนพฤศจิกายน 2560

ธันวาคม 2560
ฉบับเดือนธันวาคม  2560 อุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนพฤศจิกายน 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนพฤศจิกายน 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 ขณ...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนตุลาคม 2560

พฤศจิกายน 2560
ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2560 อุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนตุลาคม 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนตุลาคม 2560 หดตัวร้อยละ 1.3  ขณะที่อัตราการ...

Links