Monthly Situation


สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนพฤษภาคม 2563

การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนพฤษภาคม 2563 หดตัวร้อยละ 3.6  มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 50.9 ลดลงจากอัตราร้อยละ 58.0 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการชะลอตัวของความต้องการบริโภคสินค้าอาหารในประเทศ และการส่งออก เนื่องจากผู้บริโภคมีการกักตุนสินค้าในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้สินค้าที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป และผักผลไม้แช่เย็นแช่แข็งเนื่องด้วยโดยสถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลให้เกิดความต้องการอาหารที่เก็บไว้ได้นานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ  อาหารทะเลกระป๋อง (+21.2%), น้ำมันพืช (+46.6%), สับปะรดกระป๋อง (+10.8%), ผักผลไม้แช่แข็ง (+7.7%) และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (+7.1%)

การบริโภคในประเทศขยายตัวร้อยละ 0.01 เมื่อเทียบจากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยขยายตัวให้อัตราที่ลดลงจากเดือนก่อนหน้า แม้ว่าภาพรวมการบริโภคจะดีขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ต่าง ๆ ของรัฐบาลแต่เนื่องจากผู้บริโภคมีการเร่งซื้อสินค้าอาหารเพื่อกักตุนในช่วงก่อนหน้า ส่งผลให้ความต้องการสินค้าอาหารยังคงไม่เพิ่มมากนัก ประกอบกับยังมีแรงฉุดจากการลดลงของนักท่องเที่ยวจึงทำให้อัตราการขยายตัวของการบริโภคขยายตัวในระดับต่ำ โดยข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 6.0 เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ  สูงขึ้น ร้อยละ 0.5 ไข่และผลิตภัณฑ์นม สูงขึ้นร้อยละ 1.4 ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนที่ผ่านมาจากปริมาณไข่คงเหลือสะสม เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 3.4 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้นร้อยละ 2.0  และอาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน สูงขึ้นร้อยละ 0.7 และ 0.5 ตามลำดับ

การส่งออกอาหารไทยเดือนพฤษภาคม 2563 มีมูลค่า 98,964 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากอานิสงlNองการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการกักตุนสินค้าอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป อาทิ อาหารกระป๋อง และอาหารพร้อมรับประทาน ทั้งนี้ ด้านการส่งออกข้าวลดลงเนื่องจากประเทศผู้นำเข้าที่เคยนำเข้าข้าวปริมาณมากในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาเริ่มชะลอการรับมอบข้าวเพราะมีสต็อกข้าวเพียงพอแล้ว ประกอบกับประเทศเวียดนามได้กลับมาส่งออกข้าวตามปกติแล้ว เช่นเดียวกับอินเดียและปากีสถานที่เริ่มผ่อนคลายมาตรการ Lockdown และกลับมาส่งออกข้าวได้อีกครั้ง

ทั้งหมด มี 153 รายการ

สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนพฤษภาคม 2563

มิถุนายน 2563
การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนพฤษภาคม 2563 หดตัวร้อยละ 3.6  มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 50.9 ลดลงจากอัตราร้อยละ 58.0 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน...

สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนเมษายน 2563

พฤษภาคม 2563
การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนเมษายน 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 52.8 เพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 52.5 ในเดือนเดียวกันของปีก่...

สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนมีนาคม 2563

เมษายน 2563
การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมีนาคม 2563 ลดลงร้อยละ21.6 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตลดลงร้อยละ 58.2 จากอัตราร้อยละ 71.8 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการช...

สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2563

มีนาคม 2563
การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลดลงร้อยละ 10.6 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตลดลงร้อยละ 61.5 จากอัตราร้อยละ 66.8 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน ตา...

สรุปภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทย เดือนมกราคม 2563

กุมภาพันธ์ 2563
การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมกราคม 2563 ลดลงร้อยละ 6.7 มีอัตราการใช้กำลังการผลิตลดลงร้อยละ 64.4 จากอัตราร้อยละ 68.3 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน หดตัวลง...

Links