Monthly Situation


ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนพฤษภาคม 2561

ฉบับเดือนมิถุนายน 2561 

อุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนพฤษภาคม 2561

  • ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนพฤษภาคม 2561 เพิ่มขึ้น
    ร้อยละ 6.6 ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 53.1 จากอัตราร้อยละ 55.4 ในเดือนเดียวกันของปีก่อน ภาคการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามการขยายตัวของสาขาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออก รวมทั้งสาขาการผลิตที่เน้นตลาดในประเทศ โดยอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นตลาดในประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ซอสและเครื่องปรุงรส (+35.8%), กาแฟ (+10.4%), ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (+7.3%), ผลิตภัณฑ์นม (+6.6%) และน้ำผลไม้ (+1.0%) ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมน้ำตาล (+36.9%), สับปะรดกระป่อง (+9.5%), กุ้งแช่แข็ง (+7.9%), ไก่แช่เย็นแช่แข็ง (+6.1%) และทูน่ากระป๋อง (+4.0%)
  • การส่งออกอาหารไทยเดือนพฤษภาคม 2561 มีมูลค่า 88,674  ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ -5.0 (%yoy) โดยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในเดือนก่อนหน้า เนื่องจากผู้นำเข้ามีการชะลอคำสั่งซื้อ
    และการส่งมอบสินค้าเพื่อรอดูความชัดเจนของราคาที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องมาจากวัตถุดิบล้นตลาด โดยเฉพาะ สินค้ากุ้ง และสับปะรดกระป๋อง ที่มีการแข่งขันด้านราคารุนแรงมากขึ้น ซึ่งไทยเสียเปรียบประเทศคู่แข่งเนื่องจากมีต้นทุนสูงกว่าทำให้ผู้ซื้อหันไปนำเข้าจากประเทศคู่แข่งเพิ่มขึ้น
  • สินค้าส่งออกหลัก 5 ใน 11 รายการ ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2561 ได้แก่ ข้าว (+10.1%), ทูน่ากระป๋อง (+0.4%), เครื่องปรุงรส (+1.1%), ผลิตภัณฑ์มะพร้าว (+9.1%) และอาหารพร้อมรับประทาน (+10.8%)  ส่วนสินค้าส่งออกหลัก 6 ใน 11 รายการ ที่ขยายตัวลดลง ได้แก่ ไก่ (-0.4%), น้ำตาลทราย (-21.3%), กุ้ง (-23.3%), แป้งมันสำปะหลัง (-8.5%), ผลิตภัณฑ์สับปะรด (-43.4%) และน้ำผลไม้ (-23.9%)
  • ดัชนีราคาสินค้าอาหารส่งออกเดือนพฤษภาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบจากเดือนเดียวกันของปีก่อน สินค้าส่วนใหญ่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกเว้น น้ำตาลทราย และเนื่อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทำจากเนื้อสัตว์ที่ยังคงลดลง โดยกลุ่มสินค้าที่มีราคาส่งออกเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (+8.4%) นมและผลิตภัณฑ์จากนม (+7.9%) และเนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทำจากเนื้อสัตว์ (+7.8%) ทั้งนี้ ราคาสินค้าส่งออกที่ปรับสูงขึ้น เป็นการปรับให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก และความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่องตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญ ส่วนราคาน้ำตาลที่ลดลงต่อเนื่องมีสาเหตุจากปริมาณผลผลิตล้นตลาด

ข้อมูลมีการแก้ไขตัวเลขดัชนีราคาส่งออก  ล่าสุด ณ เดือนสิงหาคม

ทั้งหมด มี 130 รายการ

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนพฤษภาคม 2561

มิถุนายน 2561
ฉบับเดือนมิถุนายน 2561  อุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนพฤษภาคม 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนพฤษภาคม 2561 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.6 ขณะที่...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนเมษายน 2561

พฤษภาคม 2561
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561 อุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนเมษายน 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนเมษายน 2561 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.1 ขณะที่อัตราการ...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารเดือนมีนาคม 2561

เมษายน 2561
ฉบับเดือนเมษายน  2561 อุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมีนาคม 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมีนาคม 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 ขณะที่อัตรากา...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมกราคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561
ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมกราคม 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนมกราคม 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 ขณะที่อัตราการใ...

ภาวะอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2561

กุมภาพันธ์ 2561
ฉบับเดือนมีนาคม 2561 อุตสาหกรรมอาหารไทยดือนกุมภาพันธ์ 2561  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ขณะที่...

Links