อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Industry) สาขาอาหาร “นครราชสีมา”

  1. ข้อมูลพื้นฐาน

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่บนที่ราบสูงโคราช ห่างจากกรุงเทพ 259 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางระหว่าง 150-300 เมตร มีเทือกเขาสันกำแพงและเทือกเขาพนมดงรักเป็นแนวยาวทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตก ส่วนบริเวณตอนล่างค่อนไปทางเหนือและตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม  โดยมีลำตะคองและลำน้ำสาขาอื่นๆ ไหลหล่อเลี้ยงบริเวณด้านเหนือของเมือง และเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำมูลซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ทั้งหมด 12,808,728 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพื้นที่ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เป็นที่ป่าไม้ 297,735 ไร่  เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 8,907,219 ไร่ (69.55% ของพื้นที่จังหวัด) โดยมีพื้นที่ชลประทาน 772,858 ไร่ (6% ของพื้นที่จังหวัด) คิดเป็นสัดส่วนเพียง 8.7% ของพื้นที่เกษตรกรรม

จังหวัดนครราชสีมา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 32 อำเภอ 289 ตำบล 3,743 หมู่บ้าน มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตำบล 85 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 243 แห่ง  จังหวัดนครราชสีมามีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และเป็นอันดับ  1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. 2561(ณ เดือนธันวาคม) มีประชากรทั้งสิ้น 2,646,401 คน โดยอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด 5 อำเภอแรก ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอปากช่อง อำเภอพิมาย อำเภอด่านขุนทด และอำเภอโนนสูง ตามลำดับ โดยอำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อำเภอบ้านเหลื่อม ความหนาแน่นของประชากร 129.1 คนต่อตารางกิโลเมตร พื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดคือ อำเภอเมืองนครราชสีมา มีประชากรหนาแน่น 615.3 คนต่อตารางกิโลเมตร  

 

จังหวัดนครราชสีมาเป็นประตูสู่อีสานถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการคมนาคมขนส่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีเส้นทางติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ได้อย่างสะดวก 3 เส้นทาง คือ ทางรถไฟ มีขบวนรถโดยสารผ่าน ขึ้น – ล่อง กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี และกรุงเทพ ฯ – อุดรธานี  ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัดและถนนสายต่างๆ ช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางภายในอำเภอ และระหว่างจังหวัดได้สะดวก มีเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทาง จำนวน 127 เส้นทาง ทางอากาศ มีท่าอากาศยานพาณิชย์ 1 แห่ง อยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครราชสีมา (GPP) ณ ราคาประจำปี 2561 มีมูลค่า 295,511 ล้านบาท มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 6.73 ภาคเกษตรมีมูลค่า 42,066 ล้านบาท และภาคนอกเกษตรมีมูลค่า 253,445 ล้านบาท โดยมีสินค้าหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ ข้าว อ้อย มันสำปะหลังโรงงาน ไก่เนื้อ