อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Industry) สาขาอาหาร “สมุทรสาคร”

          สมุทรสาคร ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง นับเป็นจังหวัดปริมณฑลมีพื้นที่ติดกับเขตหนองแขม บางบอน บางขุนเทียนของจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งหมด 872.347 ตารางกิโลเมตร  สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ชายทะเล มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่ากลางจังหวัด คดเคี้ยวจากแนวเหนือลงใต้สู่อ่าวไทยที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นระยะทางรวม 70 กิโลเมตร พื้นที่ตอนบนในเขตอำเภอบ้านแพ้วและอำเภอกระทุ่มแบน มีความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ายแม่น้ำลำคลองเชื่อมโยงถึงกัน กระจายอยู่ทั่วพื้นที่กว่า 170 สาย ครอบคลุมทั่วจังหวัด มีการปรับพื้นที่เป็นคันดินและร่องน้ำ มีคลองชลประทานจำนวนมาก จึงเหมาะที่จะทำการเพาะปลูกพืชนานาชนิด ทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น นาข้าว และบางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย พื้นที่ตอนล่างของจังหวัดในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาครอยู่ติดชายฝั่งทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร เหมาะที่จะประกอบอาชีพประมงทะเล เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และทำนาเกลือ  

 

          ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1.00 - 2.00 เมตร พื้นที่ด้านทิศตะวันตกเป็นที่ราบลุ่มในเขตน้ำจืด มีพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด 184,885.14 ไร่ (32.43% ของจังหวัด) มีถนนสายหลัก 2 สาย คือถนนพระราม 2 หมายเลข ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35  และถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 หมายเลข ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4   มีถนนสายรอง 2 สาย คือ ถนนเอกชัย หมายเลข ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3242 ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน หมายเลข ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097  มีสถานีรถไฟจำนวน 2 สถานี สถานีรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย (อ.เมืองสมุทรสาคร) และสถานีรถไฟสายท่าฉลอม(บ้านแหลม) - สมุทรสงคราม (อ.เมืองสมุทรสาคร) มีท่าเรือโดยสารจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือท่าฉลอม-มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร ท่าเรือวัดตึก-มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร และท่าเรือวัดโกรกกราก-ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครยังไม่มีสนามบิน แต่ระยะทางจาก อ.เมืองสมุทรสาคร ผ่านถนนหมายเลข 9 ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิเพียงประมาณ 73 กิโลเมตร ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง หรือไปยังสนามบินดอนเมือง ผ่านถนนหมายเลข 35 ก็ใช้เวลาใกล้เคียงกัน