อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Industry) สาขาอาหาร - กรุงเทพ

ข้อมูลพื้นฐาน


กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศ มีพื้นที่ 1,568.7 ตารางกิโลเมตร อยู่ภายใต้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหารสูงสุดของกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยมีสภากรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้ง มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี เช่นกัน

โดยกรุงเทพฯ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 50 เขต มีสำนักงานใหญ่เรียกว่า ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการปกครอง การบริหารราชการ หน่วยงานราชการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ส่งผลทำให้ภาคธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องติดต่อราชการ จำเป็นต้องเข้ามาตั้งสำนักงานในกรุงเทพฯ เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานหรือรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ กรุงเทพฯ ยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และการเงินของประเทศ เป็นเมืองหน้าด่านด้านการท่องเที่ยว และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศ การที่มีผู้เข้ามาอาศัยและเยี่ยมเยือนกรุงเทพฯ จำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เข้ามารองรับเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องก็มีแนวโน้มเติบโตและทำให้เมืองการขยายตัวตามไปด้วย 

กรุงเทพมหานครมีความสำคัญกับอุตสาหกรรมอาหารในเชิงยุทธศาสตร์ในแง่ของการเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ (Head office) และสำนักงานขาย (Sale office) รวมทั้งอยู่ในฐานะของการเป็นตลาดหลักของสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร โดยสินค้าอาหารที่ผลิตได้ในประเทศถ้าไม่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ก็ต้องถูกส่งเข้ามาจำหน่ายในกรุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่ ทั้งในช่องทางตลาดแบบดั้งเดิมและช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ โดยมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ของภาคเอกชนที่ตั้งอยู่รายรอบกรุงเทพฯ แถบจังหวัดปริมณฑล ทำหน้าที่รวบรวมสินค้าก่อนส่งเข้ามาจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ในกรุงเทพฯ

หากเทียบกรุงเทพฯ กับอีก 76 จังหวัดของไทย จะพบว่า กรุงเทพฯ เป็นตลาดอาหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ขนาดตลาดที่ประกอบด้วยประชากร 8.7 ล้านคน  หรือร้อยละ 12.8 ของประชากรประเทศ มูลค่าเศรษฐกิจ (GDP) สูงถึง 5.0 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของ GDP ประเทศ รายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 14,500 บาทต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 10,827 บาท