อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Industry) สาขาอาหาร - อุดรธานี

1. ข้อมูลพื้นฐาน
จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีเนื้อที่ ประมาณ 11,730.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,331,438 ไร่ มากเป็นอับดับ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดนครราชสีมา
อุบลราชธานี และชัยภูมิ มีพื้นที่มากเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศ เมื่อจำแนกรายอำเภอ พบว่า อำเภอเมืองอุดรธานี มีพื้นที่มากที่สุดเทำกับ 1,094.408 ตารางกิโลเมตร และอ.ประจักษ์ศิลปาคม มีพื้นที่น้อยที่สุดเทำกับ 144.808 ตารางกิโลเมตร สำหรับอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากจังหวัดมากที่สุด คือ อำเภอนายูง 130 กิโลเมตรและอำเภอที่อยู่ใกล้มากที่สุด คือ อำเภอกุดจับ 22 กิโลเมตร มีประชากร 1,583,092  คน สภาพภูมิประเทศของจังหวัดอุดรธานี ประกอบไปด๎วยภูเขา ที่สูง ที่ราบลุ่ม และพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น 
จังหวัดอุดรธานี มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 139,116  ล้านบาท สาขาการผลิตที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่ สาขาขายส่ง ขายปลีก มีสัดส่วนร้อยละ 19.3 รองลงมาได้แก่ สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ร้อยละ 12.7 สาขาเกษตรกรรม ร้อยละ 12.7 สาขาตัวกลางทางกรเงิน ร้อยละ 10.7 สาขาการบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ ร้อยละ 8.7 และสาขาอื่น ๆ สัดส่วนร้อยละ 35.3