อุตสาหกรรมสารสกัดจากธรรมชาติ

           “อุตสาหกรรมสารสกัด” เป็นหนึ่งอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยเป็นแหล่งผลิตสารสกัดเป็นวัตถุดิบสำคัญของการพัฒนาต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพต่าง ๆ  ประกอบกับกระแสการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐ ยิ่งผลักดันให้อุตสาหกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่า อุตสาหกรรมสารสกัดนับเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรมอาหาอนาคต[1] (Future Food)

           ปัจจุบันกระแสการรักสุขภาพและใส่ใจรูปร่าง ประกอบกับการเข้าสู่สังคมสูงอายุของไทย ทำให้ความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพตลอดจนอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องต่าง ๆ ให้เติบโตขึ้นตามไปด้วย

          “อุตสาหกรรมสารสกัด” เป็นหนึ่งอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยเป็นแหล่งผลิตสารสกัดเป็นวัตถุดิบสำคัญของการพัฒนาต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพต่าง ๆ  ประกอบกับกระแสการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐ ยิ่งผลักดันให้อุตสาหกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่า อุตสาหกรรมสารสกัดนับเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรมอาหาอนาคต[1] (Future Food)

            ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารได้รับเกียรติจากคุณอนันต์ ชัยกิจวัฒนะ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสารสกัดบริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบสารสกัดจากพืช สมุนไพร และผลไม้ สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรายใหญ่ขอไทย เข้าสัมภาษณ์ มุมมองภาพรวมอุตสาหกรรมสารกัด ภาวะการแข่งขันของตลาด การจัดหาวัตถุดิบ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม และแนวทางการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสารสกัดของไทย

 

[1] อาหารอนาคต ได้แก่ อาหารกลุ่ม Functional Foods , Medical food , Organic Foods และ Novel Foods