มุมมองภาพรวมการส่งออกอาหารไทยปี 2560 และแนวโน้มปี 2561

“ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยฉุดจากการแข็งค่าของค่าเงินบาท โดยประมาณการว่าในปี 2560 การส่งออกอาหารไทยจะมีมูลค่า
1 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 จากปีก่อนหน้า” โดย นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร  กล่าวเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ในงานแถลงข่าวร่วมสามองค์กรซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าไทยร่วมกับสถาบันอาหารและสภาพอุตสาหกรรม โดยมีตัวแทนหลักของทั้ง 3 องค์กร ได้แก่ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถับนอาหาร นายสัตวแพทย์บุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานหอการค้าไทย พร้อมผู้แทนจากสมาคมที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ร่วมให้รายละเอียดสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไทย ปี 2560

          อุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2560 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทั้งด้านการผลิตและการส่งออก โดยภาคการผลิตอุตสาหกรรมอาหารมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 สำหรับการส่งออกคาดว่าจะมีปริมาณ 32.5 ล้านตัน มีมูลค่า 1 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4.5 และร้อยละ 5.3 ตามลำดับ ลดลงเล็กน้อยจากตัวเลขประมาณการครั้งก่อนที่คาดว่าจะส่งออกได้ 33.0 ล้านตันมูลค่า 1.03 ล้านบาท เนื่องจากการส่งออกสินค้าหลักหลายรายการลดลงกว่าที่คาด โดยเฉพาะกุ้งปลาทูน่ากระป๋อง มันสำปะหลัง และน้ำผลไม้ ประกอบกับการแข็งค่าของเงินบาททำให้มูลค่าส่งออกในรูปเงินบาทลดลง แม้ว่ามูลค่าส่งออกในรูปดอลลาร์จะยังขยายตัวในอัตราร้อยละ 10.0