ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย โดย คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และกรรมการผู้จัดการบริษัท โควิก เคทท์อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรับจ้างผลิต (OEM) รายใหญ่ของประเทศ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และสารสกัดสมุนไพรมานานกว่า 10 ปี ได้ให้โอกาสทางสถาบันอาหารเข้าสัมภาษณ์เจาะลึกข้อมูลของอุตสาหกรรมเสริมอาหารทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิต อุปสรรคของอุตสาหกรรมและแนวโน้มของอนาคต พร้อมทั้งให้คำจัดกำความสำหรับนิยามของ Food of the future ว่าเป็น อาหารที่ทำให้เกิดความสุขและปลอดภัยพร้อมๆกัน

สถานการณ์ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทย มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเทรนการรักสุขภาพที่ทำให้คนหันมาใส่ใจด้านสุขภาพกันมากขึ้น แต่เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้ามาในตลาดเป็นจำนวนมากและบางรายยังขาดจรรยาบรรณในการผลิตสินค้า เช่น มีการนำสารหรือตัวยาที่ไม่ได้รับอนุญาตผสมเข้าไปในผลิตภัณฑ์เพื่อให้แสดงผลเร็วยิ่งขึ้น  ในอนาคตหากไม่มีการควบคุมผู้ประกอบการเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างในลักษณะเดียวกับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ประเทศจีนที่ขาดความน่าเชื่อถือจนเป็นอุปสรรคต่อด้านการส่งออก ดังนั้น กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงพยายามร่วมกันควบคุมคุณภาพ และเร่งดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภครวมถึงผลักดันให้ภาครัฐออกมาตรการลงโทษผู้ผลิตที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไทยให้เกิดความเข้มแข็งเอื้อต่อการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในอนาคต คาดว่าจะมีทิทางในการพัฒนาสารให้มีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งประเภทของสารสกัดและตัวผลิตภัณฑ์ยังคงไม่มีความแตกต่างไปจากเดิมมากนัก โดยในอนาคตการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะเป็นรูปแบบที่ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วม (Create) ด้วยการนำผลิตภัณฑ์มาปรุงแต่งรสชาติได้เองแทนที่จะใช้สูตรสำเร็จรูปจากการพัฒนาของโรงงานผู้ผลิต

ด้านตลาดต่างประเทศ ถือว่าสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งปัจจุบันตลาดสหรัฐฯอยู่ในจุดอิ่มตัว ที่มีแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้นที่อยู่ในตลาด เนื่อจากการแข่งขันที่มีการขายแบบเน้นปริมาณ โดยใช้ราคาเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขัน คือจะทำอย่างไรให้สามารถสินค้าให้ได้คุณภาพดีและมีราคาถูกเป็นที่ถูกใจของผู้บริโภค ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กเสียเปรียบในเรื่องต้นทุนที่สูงกว่าทำให้ไม่สามารถอยู่ในตลาดได้