Area-based Industry


อุตสาหกรรมสารสกัดจากธรรมชาติ

           “อุตสาหกรรมสารสกัด” เป็นหนึ่งอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยเป็นแหล่งผลิตสารสกัดเป็นวัตถุดิบสำคัญของการพัฒนาต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพต่าง ๆ  ประกอบกับกระแสการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐ ยิ่งผลักดันให้อุตสาหกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่า อุตสาหกรรมสารสกัดนับเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรมอาหาอนาคต[1] (Future Food)

           ปัจจุบันกระแสการรักสุขภาพและใส่ใจรูปร่าง ประกอบกับการเข้าสู่สังคมสูงอายุของไทย ทำให้ความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพตลอดจนอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องต่าง ๆ ให้เติบโตขึ้นตามไปด้วย

          “อุตสาหกรรมสารสกัด” เป็นหนึ่งอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยเป็นแหล่งผลิตสารสกัดเป็นวัตถุดิบสำคัญของการพัฒนาต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพต่าง ๆ  ประกอบกับกระแสการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐ ยิ่งผลักดันให้อุตสาหกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่า อุตสาหกรรมสารสกัดนับเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรมอาหาอนาคต[1] (Future Food)

            ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารได้รับเกียรติจากคุณอนันต์ ชัยกิจวัฒนะ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสารสกัดบริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบสารสกัดจากพืช สมุนไพร และผลไม้ สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรายใหญ่ขอไทย เข้าสัมภาษณ์ มุมมองภาพรวมอุตสาหกรรมสารกัด ภาวะการแข่งขันของตลาด การจัดหาวัตถุดิบ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรม และแนวทางการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสารสกัดของไทย

 

[1] อาหารอนาคต ได้แก่ อาหารกลุ่ม Functional Foods , Medical food , Organic Foods และ Novel Foods

หมวดหมู่   


ทั้งหมด มี 25 รายการ

อุตสาหกรรมสารสกัดจากธรรมชาติ

เมษายน 2561
           “อุตสาหกรรมสารสกัด” เป็นหนึ่งอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตอาหารเพื่อสุขภา...

มุมมองภาพรวมการส่งออกอาหารไทยปี 2560 และแนวโน้มปี 2561

มกราคม 2561
“ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยฉุดจากการแข็งค่าของค่าเงินบาท โดยประมาณการว่าในปี 256...

มุมมองสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต

ตุลาคม 2560
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหารเผยในงานแถลงข่าวร่วม 3 องค์กร ที่จัดขึ้นโดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แ...

มุมมองอุตสาหกรรมอาหารในช่วงครึ่งปีหลังของไทย โดย คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สภาอุตสาหกรรม

พฤษภาคม 2560
สถานการณ์การส่งออกอุตสาหกรรมอาหารของไทยในช่วงครึ่งปีแรกคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.9 คิดเป็นมูลค่า 14,056 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือกว่า 490,000 ล้านบาท โดยมูล...

อุตสาหกรรมผลไม้อบกรอบขนมเพื่อสุขภาพ โดย คุณชัยรัตน์ คงศุภมานนท์ รองประธานกรรมการ บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด

มีนาคม 2560
“ผลไม้อบกรอบหรือ Fruit Snacks” เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน ที่ตระหนักเรื่องสุขภาพ และให้ความสำคัญกับควา...

Links