Area-based Industry


อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Industry) สาขาอาหาร - กรุงเทพ

ข้อมูลพื้นฐาน


กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศ มีพื้นที่ 1,568.7 ตารางกิโลเมตร อยู่ภายใต้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหารสูงสุดของกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยมีสภากรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้ง มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 4 ปี เช่นกัน

โดยกรุงเทพฯ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 50 เขต มีสำนักงานใหญ่เรียกว่า ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการปกครอง การบริหารราชการ หน่วยงานราชการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ส่งผลทำให้ภาคธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องติดต่อราชการ จำเป็นต้องเข้ามาตั้งสำนักงานในกรุงเทพฯ เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานหรือรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ กรุงเทพฯ ยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และการเงินของประเทศ เป็นเมืองหน้าด่านด้านการท่องเที่ยว และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศ การที่มีผู้เข้ามาอาศัยและเยี่ยมเยือนกรุงเทพฯ จำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เข้ามารองรับเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องก็มีแนวโน้มเติบโตและทำให้เมืองการขยายตัวตามไปด้วย 

กรุงเทพมหานครมีความสำคัญกับอุตสาหกรรมอาหารในเชิงยุทธศาสตร์ในแง่ของการเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ (Head office) และสำนักงานขาย (Sale office) รวมทั้งอยู่ในฐานะของการเป็นตลาดหลักของสินค้าอุตสาหกรรมอาหาร โดยสินค้าอาหารที่ผลิตได้ในประเทศถ้าไม่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ก็ต้องถูกส่งเข้ามาจำหน่ายในกรุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่ ทั้งในช่องทางตลาดแบบดั้งเดิมและช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ โดยมีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ของภาคเอกชนที่ตั้งอยู่รายรอบกรุงเทพฯ แถบจังหวัดปริมณฑล ทำหน้าที่รวบรวมสินค้าก่อนส่งเข้ามาจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ในกรุงเทพฯ

หากเทียบกรุงเทพฯ กับอีก 76 จังหวัดของไทย จะพบว่า กรุงเทพฯ เป็นตลาดอาหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ขนาดตลาดที่ประกอบด้วยประชากร 8.7 ล้านคน  หรือร้อยละ 12.8 ของประชากรประเทศ มูลค่าเศรษฐกิจ (GDP) สูงถึง 5.0 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของ GDP ประเทศ รายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 14,500 บาทต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 10,827 บาท 

 

หมวดหมู่   


ทั้งหมด มี 28 รายการ

อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Industry) สาขาอาหาร - กรุงเทพ

กันยายน 2562
ข้อมูลพื้นฐาน กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศ มีพื้นที่ 1,568.7 ตารางกิโลเมตร อยู่ภายใต้การบริหารราชการส่ว...

อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Industry) สาขาอาหาร - อุดรธานี

กันยายน 2562
1. ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีเนื้อที่ ประมาณ 11,730.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,331,438 ไร่ มากเ...

อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Industry) สาขาอาหาร - เชียงใหม่

กันยายน 2562
1. ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร่ มีประชากร 1.74 ...

อุตสาหกรรมสารสกัดจากธรรมชาติ

เมษายน 2561
           “อุตสาหกรรมสารสกัด” เป็นหนึ่งอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่เป็นหัวใจสำคัญในการผลิตอาหารเพื่อสุขภา...

มุมมองภาพรวมการส่งออกอาหารไทยปี 2560 และแนวโน้มปี 2561

มกราคม 2561
“ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารไทยปี 2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยฉุดจากการแข็งค่าของค่าเงินบาท โดยประมาณการว่าในปี 256...

Links