กัมพูชาเตรียมขยายการส่งออกข้าวไปแอฟริกา

กัมพูชามีแผนขยายตลาดส่งออกข้าวไปยังแอฟริกา เพื่อเพิ่มปริมาณส่งออกข้าว และหาตลาดใหม่ ๆ ทดแทนการส่งออกข้าวไปตลาดยุโรป โดยจะทำการส่งออกผ่านบริษัทสัญญาชาติเกาหลีใต้ที่สนใจเข้ามาลงทุนจัดตั้งบริษัทส่งออกข้าวในกัมพูชาเพื่อส่งออกไปยังตลาดแอฟริกา  โดยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมานั้น มีการหารือระหว่างผู้แทนสมาคมข้าวกัมพูชาและนาย George Kim J H ประธานบริษัท JS Global Corporation บริษัทผู้ผลิตและส่งออกข้าวจากประเทศเกาหลีใต้ และคณะผู้แทนจาก บริษัทส่งอออกข้าวขนาดเล็ก - กลาง ของรัฐบาลเกาหลีใต้ โดยนาย Kim ระบุเพิ่มเติมว่า ข้าวที่จะส่งออกไปตลาดแอฟริกาไม่เน้นข้าวคุณภาพดี ราคาแพง เพราะผู้บริโภคในตลาดแอฟริกาจะนิยมบริโภคข้าวขาวที่เกรดไม่สูงมากนัก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศยังมีฐานะความเป็นอยู่และรายได้ที่ไม่สูง ทำให้ข้าวกัมพูชามีโอกาสที่จะเติบโตในตลาดดังกล่าว

ความคิดเห็น

ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าว เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปีที่ผ่านมาโดยการส่งออกยังประเทศจีน และตลาดยุโรป สัดส่วนร้อยละ 42 และร้อยละ 33 ตามลำดับ โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกได้มากขึ้นหากสามารถขยายตลาดไปสู่แอฟริกาได้ ทั้งนี้ แม้ว่ากัมพูชาจะมีการพัฒนาคุณภาพข้าวมาอย่างต่อเนื่องและเริ่มเป็นที่ยอมรับในตลาดข้าวโลกมากขึ้น แต่ยังแข่งขันกับข้าวของประเทศอื่นในตลาดโลกได้ยาก เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านศักยภาพและกำลังการผลิตภายในประเทศที่ยังมีไม่เพียงพอ อุตสาหกรรมข้าวของกัมพูชายังคงขาดแคลน โรงอบข้าว โรงสีข้าว รวมทั้งเทคโนโลยีทางการผลิตที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้เป็นข้อจำกัดที่สำคัญของการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ การส่งออกไปยังตลาด ใหม่ที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือโควตานำเข้าเป็นกรณีพิเศษ (เช่นเดียวกับ ตลาดยุโรป และจีน) ทำให้ต้นทุนและราคาข้าวจากกัมพูชาค่อนข้างสูง 

แหล่งที่มา: www.phnompenhpost.com/business/cambodia-seeks-export-rice-africa-through-korean-firms

                และสำนักงานการค้าต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 

 

 

download PDF