SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด
บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705545000279
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : 131 หมู่ 7 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : 032 287 078อ
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :


Links