SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ภาสว่าง
ภาสว่าง
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0583555000042
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 76/2 ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 053611280
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการจำหน่ายขนมงา ถัวเหลือง ถั่วดินคั่ว


Links