SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม่งฮวดนราธิวาส
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม่งฮวดนราธิวาส
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0963521000216
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 04-206 ถนนภูผาภักดี ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073511142
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว


Links