SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วน จำกัด โรงสีชัยบุญมา (2003)
ห้างหุ้นส่วน จำกัด โรงสีชัยบุญมา (2003)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0573546005665
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 6 หมู่ที่ 8 พหลโยธิน ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240
โทรศัพท์ : 053 779 006
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการประเภทการสีข้าว

Links