ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105532085306
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 97 ถนนเย็นจิต ต.ทุ่งวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-675-8800
แฟกซ์ : 02-675-9674
เว็บไซต์ : www.cpcrop.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ค้าส่งผลผลิตทางการเกษตร ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย ผลิตผลทางการเกษตร

แผนที่ :


Links