SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107536000072
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 195 อาหคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 สาธรใต้ ต.ยานนาวา อ.สาธร จ.กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2287-7000
แฟกซ์ : 0-2670-0154
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

สับปะรดกระป๋องน้ำสับปะรดเข้มข้น

Links