SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท สยามฟาร์มมิ่ง เอ็กซ์พอร์ท จำกัด
บริษัท สยามฟาร์มมิ่ง เอ็กซ์พอร์ท จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105553124599
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 667/15 อาคาร อรรถบุรณ์ ชั้น 3 ห้อง 304 จรัญสนิทวงศ์ ต.อรุณอมรินทร์ อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2579-7488
แฟกซ์ : 0-2579-7489
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links