SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ศรีไทยฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศรีไทยฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107536001541
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : เลขที่ 69 หมู่ที่ 4 วัดกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2312-4289
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ชำแหละช้นส่วนไก่

Links