SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ลำปาง ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด
บริษัท ลำปาง ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105533015468
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 22 สุขุมวิท 35 สุขุมวิท ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-5422-4158
แฟกซ์ : 0-5422-6817
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลิตภัณฑ์พืชผัก ผลไม้กระป๋อง การแปรรูปและการเก็บรักษาถนอมผักและผลไม้ด้วยวิธีอื่น

Links