SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ยูเนียนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด
บริษัท ยูเนียนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745522000060
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 1259a1094/10 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3482-0674-5
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง

Links