SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท มิตรภาพข้าวหอม จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105537141531
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 9 ยูนิต 3 เอ สุรวงศ์ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2634-7397-9
แฟกซ์ : 0-2267-1188
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links