SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด
บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105536048464
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 3 หมู่ที่ 3 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2976-6021
แฟกซ์ : 0-2976-6020
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links