SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด
บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505530000598
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : เลขที่ 187/12 ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : 0-5382-1247-8
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์และสัตว์ปีก

Links