SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท น้ำตาลอ้อยไร่ไม่จน จำกัด
บริษัท น้ำตาลอ้อยไร่ไม่จน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0705546000248
หมวดหมู่ : 1075 การผลิตอาหารสำเร็จรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 203 หมู่ที่ 6 1 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190
โทรศัพท์ : 032-293-115 
แฟกซ์ :  032-293-118
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายน้ำอ้อยพาสเจอร์ไรส์

Links