SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ทิปโก้ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทิปโก้ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107535000052
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 118/1 พระราม 6 ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-273-6200 
แฟกซ์ : 02-271-4304a 02-271-1600 
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 สับปะรดและผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง

Links