SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745528000045
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 206/63 เจษฎาวิถี ต.มหาชัย อ.อำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3484-1250-2
แฟกซ์ : 0-3484-1253
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสด (ยกเว้นปลา) แช่เย็นหรือแช่แข็ง


Links