SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แปซิฟิค แปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
บริษัท แปซิฟิค แปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0905527000660
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 27/4 หมู่ที่ 7 เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0 7430 3999
แฟกซ์ : 0 7430 3900
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาสดแช่เย็น หรือแช่แข็ง

Links