SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอส เอส โฟรสเซ่นฟู้ด จำกัด
บริษัท เอส เอส โฟรสเซ่นฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105546103867
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 70/5 หมู่ที่ 3 เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7433-6091-4
แฟกซ์ : 0-7433-6095
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

อาหารทะเลแช่แข็ง

Links