SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บมจ.อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105531063678
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนสาทรใต้ ต.ยานนาวา อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร #10120
โทรศัพท์ : 0-2287-7000
แฟกซ์ : 0-2670-0154
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรสภาพจากพืชผลการเกษตรเพื่อการส่งออก ได้แก่ สับปะรดบรรจุกระป๋อง

Links