SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บมจ.ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บมจ.ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105531079205
หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม
ที่อยู่ : อาคารเอส พี ชั้น 5-6 เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร #10400
โทรศัพท์ : 0-2620-1900
แฟกซ์ : 0-2183-2803
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

นำเข้า ส่งออก ผลิตและจำหน่ายส่ง-ปลีกผลิตภัณฑ์อาหารนม

Links