SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บมจ.น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
บมจ.น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0405556000031
หมวดหมู่ : น้ำตาลและสารให้ความหวาน
ที่อยู่ : 503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา ต.ถนนพญาไท อ.เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร #10400
โทรศัพท์ : 0-2642-6191
แฟกซ์ : 0-2245-8820
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานผลิตน้ำตาลและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Links