SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.มารศรี โปรดักส์ จำกัด
บจ.มารศรี โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0575548000719
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 140 หมู่ที่ 2 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย #57110
โทรศัพท์ : 0-5366-1232
แฟกซ์ : 0-5366-1240
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป สินค้าอุปโภคบริโภค

Links