SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ผักและผลไม้สากล จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105530068382
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม ต.สีลม อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร #10500
โทรศัพท์ : 0-2680-4698
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

เช่าทรัพย์สิน บริการ ผลิต ขายพืชผลทางการเกษตร

Links