SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรฝาง จำกัด
บจ.ผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรฝาง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505534000444
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 211 หมู่ที่ 17 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ #50110
โทรศัพท์ : 0-5345-2074
แฟกซ์ : 0-5345-2425
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและส่งออกอาหารกระป๋อง

Links