SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
บจ.ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745554004249
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 281 หมู่ที่ 8 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี #94000
โทรศัพท์ : 0-7331-1696
แฟกซ์ : 0-7341-4341
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ส่งออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง

Links