SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด
บจ.บุณยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103521020494
หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม
ที่อยู่ : 639/2 ถนนเพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ #67000
โทรศัพท์ : 0-5672-0226
แฟกซ์ : 0-5672-0443
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ขายไอศกรีม ขายนมพาสเจอร์ไรส์

Links