SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.บาร์ด้าฟู้ด(ไทยแลนด์) จำกัด
บจ.บาร์ด้าฟู้ด(ไทยแลนด์) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105548005421
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 427 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี #34000
โทรศัพท์ : 0-4531-5260
แฟกซ์ : 0-4534-5260
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปทุกชนิด

Links